EBRD vrši postupak procjene projekta HE Ulog
26 June 2012
ImageObzirom da se kompanija EFT Group, kao investitor i nosilac koncesije za gradnju HE Ulog na Neretvi, obratila EBRD-u (Evropska banka za obnovu i razvoj) sa zahtjevom za finansiranje ove investicije, ova banka je uslovila davanje potpore dodatnim analizama projekta. Naime, EBRD ima svoju okolinsku i društvenu politiku prema kojoj ocjenjuje prihvatljivost svakog projekta kojeg ima namjeru finansirati. Stoga je EBRD unajmio dvije neovisne konsultantske kuće da sa ekološkog i sociološkog aspekta uporede dokumentaciju, koja je urađena u skladu sa domaćom legislativom, sa politikom koju praktikuje EBRD.

Angažovane konsultantske kuće (Ceteor / Sarajevo i Link001 / Beograd) su već počele da obavljaju razgovore sa zainteresiranim stranama i posjetili su udruženje Zeleni Neretva u Konjicu, te saslušali primjedbe i sugestije predstavnika udruženja. Pored toga, izvršene su posjete te obavljeni razgovori i sa drugim zainteresiranim subjektima u općini Konjic (Općina Konjic, Organizacija sportskih ribolovaca, Udruženje rafting klubova). Inače, prema riječima predstavnika konsultantskih kuća, „ovaj posao bi trebao rezultirati dokumentima koji se zovu SEP (Stakeholder Engagement Plan) i ESAP (Environmental and Social Action Plan) koji će biti izrađeni na osnovu tzv. GAP analize, a koja će utvrditi sve nedostatke lokalnih dokumenata i identificirati potrebne dopune. Nakon što ti dokumenti budu napravljeni, organiziraće se javna rasprava na kojoj će se predstaviti  izlazi iz ovih dokumenata. Javna rasprava će biti otvorena za cjelokupnu zainteresiranu javnost.“
 
Zainteresiranoj javnosti je već odavno poznato na kakav način je provedena procedura Procjene uticaja na okoliš (PUO) za dodjelu okolinske dozvole za projekat HE Ulog od strane nadležnog ministarstva vlade RS-a. Poznato je da ovo ministarstvo nije uvažilo niti jednu primjedbu i sugestiju (niti je obrazložilo zašto ih nije uvažilo) subjekata iz Federacije BiH, odnosno iz općine Konjic na čijoj teritoriji se očekuju najveći negativni uticaji ovog spornog projekta. Poznato je da su prekršeni članovi Zakona o zaštiti okoline FBiH (Čl. 63 i Čl. 70), a koji se tiču međuentitetskih uticaja i prava učešća javnosti iz drugog entiteta u procedurama PUO. Poznato je da čak ni Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije uzelo konkretnog učešća u pomenutoj proceduri iako bi u ovakvim slučajevima (međuentitetskih uticaja) trebalo da bude neka vrsta zastupnika afektiranog stanovništva u drugom entitetu.  

Sa druge strane, koncesionar (EFT Group) se domaćoj javnosti predstavio kao „prvi investitor koji će u realizaciji tog projekta u BiH primjeniti direktive Evropske unije o zaštiti životne sredine“. Nažalost, praksa je pokazala da ovaj investitor ne samo da ne provodi nikakve evropske direktive već se ne obazire ni na zakone ove zemlje. Naime, iako zakon nalaže da se u Studiji uticaja na životnu sredinu u posebnom separatu (poglavlju) studije obrade negativni nizvodni uticaji u drugom entitetu, isti su u predmetnoj studiji u potpunosti zanemareni, a zona negativnih uticaja završava na entitetskoj liniji, stotinjak metara nizvodno od mašinskog postrojenja elektrane, baš kao da se na toj liniji završava i tok rijeke Neretve. I dok evropski standardi ne poznaju čak niti državne granice kada su negativni uticaji na životnu sredinu u pitanju, koncesionar je strogo poštovao entitetsku liniju, kao da ispod nje nema ni rijeke ni života.

O svemu ovome je blagovremeno upoznato i rukovodstvo EBRD-a u BiH, budući da im je grupa bosansko-hercegovačkih NVO-a (14 organizacija) uputila pismeni dopis u kojem ih upozorava na sve gore pomenuto. Obzirom da je EBRD ugledna međunarodna finansijska institucija jasno je da ista ima visoke okolinske i društvene standarde koji se moraju ispoštovati. Stoga se nadamo da će ovaj postupak procjene prihvatljivosti projekta HE Ulog ukazati na sve manjkavosti i propuste koji su dosada učinjeni prilikom planiranja i projektovanja HE Ulog, kao i na nepoštivanje zakonskih propisa tokom provedbe procedure Procjene uticaja na okolinu i izdavanja okolinske dozvole.
Raniji tekstovi koji su objavljivani o HE Ulog na ovoj web stranici mogu se pronaći na sljedećim linkovima:

Primjena „evropskih standarda“ na primjeru izgradnje HE Ulog

Udruženja za životnu sredinu traže od EBRD da ne finansira HE Ulog

Život demantuje tvrdnje iz ekološke dozvole za HE Ulog


Izdata okolinska dozvola za HE Ulog

Okolinska dozvola za HE Ulog?

Javni skup o izgradnji HE Ulog na Neretvi

Zakon i praksa (Procudura procjene uticaja na okoliš HE Ulog)

Održana javna rasprava o HE Ulog u Kalinoviku


Mišljenje o Studiji uticaja HE Ulog na životnu sredinu

O evropskim direktivama i balkanskim manirima

Ko pita one nizvodno pogotovo ako su iz drugog entiteta

Izgradnja HE Ulog – Istina ili marketinški trik firme EFT?