Mišljenje o Studiji uticaja na okoliš za mHE na Ljutoj
07 November 2012
Klik za veću sliku! U sklopu procedure Procjene uticaja na okoliš planiranih mini HE na rijeci Ljutoj Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) je u Konjicu održalo javnu raspravu 04.10.2012. godine. Predstavnici Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva su prisustvovali raspravi, ali zbog neblagovremenog dostavljanja Studije uticaja na okoliš (SUO) za planirane hidroelektrane nisu bili u mogućnosti iznijeti detaljno mišljenje na istu. Nakon održane javne rasprave i upoznavanja sa kompletnom dokumentacijom SUO, Udruženje je resornom federalnom ministarstvu u zakonskom roku dostavilo svoje mišljenje (primjedbe i sugestije) o SUO sistema od deset mHE na Ljutoj.

U mišljenju udruženja koje je dostavljeno na adresu FMOIT-a posebno je skrenuta pažnja na određene segmente projekta koji bi mogli imati izrazito negativne posljedice na izuzetne prirodne vrijednosti ovog područja. Iz detaljnog mišljenja koje je dostavljeno Službi za okolinske dozvole nadležnog ministarstva izdvajaju se sljedeće stavke:

-    Područje na kojem je planirana izgradnja deset mHE se nalazi na prostoru budućeg nacionalnog parka, te je zbog svojih visokih prirodnih vrijednosti od strane Parlamenta FBiH proglašeno područjem od posebnog interesa za FBiH;
-    Vodotok rijeke Ljute je u potpunosti stavljen u funkciju proizvodnje električne energije tako da bi rijeka, eventualnom realizacijom ovog projekta, u potpunosti ostala u režimu ekološki prihvatljivog protoka (EPP);
-    Iako se u zaprimljenoj dokumentaciji (SUO) navodi izgradnja sistema od 10 mini HE zapravo se radi o sedam mini HE i tri velike brane visine cca 30 metara sa pripadajućim akumulacijama;
-    U Studiji uticaja na okoliš živi svijet rijeke Ljute je nedovoljno obrađen pa shodno tome ni štetni uticaji izgradnje HE nisu obrađeni u dovoljnoj mjeri, iako će u slučaju izgradnje planiranih postrojenja živi svijet tekućice, a u prvom redu ihtiopopulacija, biti trajno degradirani.

Na osnovu primjedbi i sugestija navedenih u mišljenju koje je dostavljeno Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva smatra da se za predloženo idejno rješenje hidroenergetskog sistema na rijeci Ljutoj, gledanog u cjelini i sa kumulativnim i sa pojedinačnim uticajima, ne može izdati okolinska dozvola. Kompletno mišljenje udruženja o SUO sistema od deset hidroelektrana na rijeci Ljuta, općina Konjic, idejnog rješenja koncesionara Turboinstitut iz Ljubljane (Slovenija) se može pronaći na linku: mHE Ljuta_mišljenje_SUO.pdf