Monitoring kvaliteta vode rijeke Neretve u Konjicu
11 July 2013
ImageVeć godinama aktualna je problematika zagađenja rijeke Neretve na području općine Konjic. Nemali broj incidentnih industrijskih zagađenja rijeke Neretve u Konjicu desio u proteklom periodu, ali za većinu njih nikada nije utvrđen počinilac. Zagađenja uglavnom potiču od strane postrojenja (metalna industrija) koja se nalaze na lokalitetu bivših Unisovih tvornica, te koje svoje tehnološke otpadne vode ispuštaju u Neretvu uzvodno od urbane jezgre grada Konjica.
    
 
Na desetine dopisa i dojava o slučajevima zagađenja poslano je iz ureda Udruženja „Zeleni Neretva“ na adresu nadležne Federalne vodne inspekcije, ali bez konkretnih rezultata.
 
U cilju prevencije i smanjenja zagađenja rijeke Neretve Udruženje „Zeleni Neretva“ pokrenulo je aktivnosti monitoringa stanja i kvaliteta voda Neretve na području Konjica. Pored vizuelnog monitoringa, koji se vrši od februara o.g., početkom ljeta započele su i aktivnosti uzorkovanja i analize voda Neretve. Ova aktivnost se odvija u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH, a u sklopu šireg projekta „Zaštita voda rijeke Neretve u urbanom području općine Konjic“. Uzorkovanje se vrši na tri lokacije vodotoka (utok Neretve u Konjic, centar Konjica i nizvodno od Konjica) metodom „slučajnog uzorka“ u vremenskim razmacima od mjesec dana. Nad uzorcima se vrši bakteriološka i hemijska analiza, a nakon svake obavljene  analize rezultati će biti ponuđeni na uvid javnosti, te na uvid nadležnim institucijama. Projektom su predviđene i druge aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju i smanjenje zagađenja rijeke Neretve. Planirano je i održavanje okruglog stola na ovu temu, izrada edukativne brošure o zaštiti voda, kao i niz drugih, manjih aktivnosti. Specifični cilj ovih aktivnosti je edukacija i informisanje lokalnog stanovništva i privrednih djelatnika o štetnosti upotrebe određenih sredstava koja imaju negativan uticaj na vode. Pored toga, očekuje se i kvalitetnije uspostavljanje saradnje i korespodencije između udruženja, nadležnih institucija, privrednika i općinskih vlasti, kao i kvalitetnije provođenje federalnih i kantonalnih zakona i propisa o zaštiti voda na području općine Konjic.