Okrugli sto o kvaliteti voda na području Konjica
19 December 2013
Image Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva upriličilo je u Konjicu okrugli sto na kojem se razmatrala  problematika kvalitete voda sliva rijeke Neretve na području općine Konjic. Ovaj javni skup je ujedno i završna aktivnost projekta „Zaštita kvaliteta voda na urbanom području Konjica“, a koji udruženje implementira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH. Naime, u sklopu projekta su se vršile aktivnosti monitoringa kvaliteta voda Neretve i Jablaničkog jezera, te izvještavanja javnosti o stvarnom stanju kvaliteta predmetnih voda, a u cilju iznalaženja konkretnih rješenja za smanjenje zagađenja. Skup je iskorišten i za promociju brošure u kojoj su sumirani rezultati monitoringa predmetnih voda.

Skup je započeo uvodnim izlaganjima predstavnika udruženja koji su prezentovali stanje kvaliteta voda Neretve (i pritoka) u svom gornjem toku uzvodno od Konjica, kao i stanje kvaliteta voda u samom Konjicu, te nizvodno na Jablaničkom jezeru. Izlaganja su se temeljila na relevantnim rezultatima ispitivanja fizičkih, hemijskih i mikrobioloških svojstava predmetnih voda, a koje je udruženje vršilo tokom aktivnosti monitoringa stanja voda. Rezultati ispitivanja jasno pokazuju da se visoki kvalitet voda gornjeg toka Neretve uzvodno od Konjica radikalno obara i to na veoma kratkom potezu Neretve (Jablaničkog jezera) od svega par kilometara. Glavni uzročnici obaranja kvaliteta voda leže u sanitarnim (fekalnim) i industrijskim otpadnim vodama koje se ispuštaju u gradu Konjicu gotovo bez ikakvih (pred)tretmana. Tokom rasprave istaknuto je da industrijske otpadne vode imaju daleko veće negativne uticaje po vode od sanitarnih, te se rasprava uglavnom vodila u tom pravcu.

Obzirom da se na rijeci Neretvi tokom posljednjih godina dogodilo nebrojeno mnogo incidentnih zagađenja od strane industrijskih postrojenja iz Konjica, tako su na skupu u više navrata pomenute odgovornosti federalne inspekcijske službe, kompanija (zagađivača), ali i odgovornost nadležne Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Istaknuto je da su u proteklom periodu aktivisti Udruženja Zeleni Neretva i Organizacije sportskih ribolovaca na desetine puta blagovremeno registrirali zagađenja i obavjestili nadležne federalne inspekcijske organe, ali da su u većini slučajeva inspektori ostajali pasivni a zagađivači nekažnjeni. Nerijetko su dokazi o zagađenju nedvosmisleno (do)kazivali o kojem konkretno se postrojenju radi, ali inspekcija nije mogla (ili željela) da ustanovi krivca. Također, nerijetko su ta zagađenja bila toliko intenzivna pa su analize zagađene vode pokazale da je prilikom pojedinih zagađenja koncentracija teških metala bivala i po nekoliko hiljada veća od graničnih vrijednosti. Nažalost, može se samo pretpostaviti koliko su ova zagađenja opasna kako po čovjeka tako i po ostali živi svijet u vodi i priobalju. Pored toga, na skupu je istaknuta i informacija da su analize pokazale da su predmetne vode Jablaničkog jezera prezasićene fosfatima (fosforom) i da su najveće koncentracije istih (na području sliva Neretve u FBiH) ustanovljene upravo na lokaciji Jablaničkog jezera ispod Konjica. Pojava sve intenzivnije eutrofikacije (zarastanje) Jablaničkog jezera direktno je vezana za ovaj problem.

Sve navedene informacije navele su prisutne da se zapitaju koja je uopće uloga nadležnih državnih službi (inspekcije, agencije, ministarstva itd.) kada su u pitanju ovakve izuzetno opasne vrste zagađenja. Nažalost, učesnici skupa nisu imali priliku dobiti eventualni odgovor od predstavnika nadležnih institucija obzirom da se niko od pomenutih (iako su uredno pozvani) nije udostojio prisustvovati skupu. Međutim, prisutni su dobili odgovor koga, putem poreza, plaćaju za nerad i javašluk. Na kraju je od strane prisutnih zaključeno da se sa ovim problemom mora suočiti cijela lokalna zajednica, a ne samo par organizacija kao što je to bio slučaj do sada. U to ime je od strane predstavnika civilnog društva najavljena mnogo konkretnija i efikasnija borba za čistu Neretvu.

Na ovom linku možete preuzeti sadržaj brošure „Kvaliteta površinskih voda na području općine Konjic“.
Link za brošuru