Edukacija javnosti o načinu učešća donošenja odluka o životnoj sredini
27 July 2015
ImageU cilju generalnog povećanja participativnog učešća javnosti u procesima donošenja odluka od važnosti za životnu sredinu Udruženje Zeleni Neretva iz Konjica trenutno vrši nekoliko povezanih aktivnosti u sklopu projekta „Uključi se danas – sutra može biti kasno“, a koji se provodi u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured u BiH. Projektne aktivnosti imaju za cilj da educiraju lokalnu javnost o zakonskim mogućnostima, pravima, kao i važnosti učešća u okolinsko-političkim procesima odlučivanja.
S obzirom da su aktivnosti edukativno-informativnog karaktera tako su tokom proteklog mjeseca održane dvije edukativne radionice u Konjicu, a koje su bile namjenjene zainteresiranim predstavnicima lokalnog nevladinog sektora, građanstvu, te članovima našeg udruženja. Nakon toga planirano je da se krajem ljeta održe još dvije radionice, koje su namjenjene ruralnom stanovništvu gornjeg toka rijeke Neretve, gdje je izuzetno potrebno da se uvede praksa participativnog pristupa upravljanja prirodnim resursima na lokalnom nivou. Također, edukacija lokalne javnosti se vrši i putem tematskih radijskih emisija koje se namjenski emitiraju putem lokalne radijske stanice u Konjicu. Pored toga, planirana je i skora distribucija edukativne brošure (printano i digitalno izdanje) čija finalizacija je upravo u toku. Osim pomenutih edukativnih aktivnosti, udruženje i vlastitim primjerom pokušava potaknuti i ohrabriti grupe i pojedince da se uključe u procese. To se postiže aktivnim učešćem u svim procesima odlučivanja gdje je zakonski dozvoljeno i predviđeno učešće javnosti.
Trenutno se na lokalnom (općinskom) nivou provode procedure kreiranja (i naknadnog usvajanja) Regulacionog plana Boračkog jezera i Prostornog plana Općine Konjic (2013 – 2033). Udruženje Zeleni Neretva iz Konjica aktivno učestvuje u ovim procedurama s obzirom da se radi o važnim strateškim prostorno-planskim dokumentima od velikog značaja po životnu sredinu. Imajući u vidu da područje općine Konjic raspolaže vrijednim prirodnim resursima čija namjena još uvijek nije tačno definirana, tako u bliskoj budućnosti predstoje (ili se već odvijaju) veoma važni procesi odlučivanja o namjeni i upravljanju zajedničkim prirodnim dobrima. Problem je čak i kompleksniji jer pojedini planirani objekti ne mogu zajedno egzistirati u jedinstvenom prostoru te će se morati donijeti konkretne odluke u vezi planiranih zaštićenih područja, korištenja vodnih potencijala, saobraćajne infrastrukture i dr.