Redovna Skupština udruženja
03 March 2007
ImageRedovna godišnja Skupština Udruženja „Zeleni – Neretva“ održana je u srijedu (28.02.2007.) u sali Narodnog univerziteta. Iako je ovo deseta redovna Skupština udruženja, te bi trebala biti i jubilarna, ipak je atmosfera bila više radna a manje svečarska. Obzirom da je u pitanju bila izvještajna Skupština nakon usvojenih izvještaja o radu za prošlu i plana na novu godinu  razvila se plodna diskusija o budućem radu udruženja. Pored usvojenog plana rada za 2007. godinu, koji sadrži dvanaest konkretnih aktivnosti, predložene su i dodatne stavke koji bi mogle doprinjeti boljem ostvarivanju programskih ciljeva udruženja. Tim povodom Skupština je usvojila zaključke koji bi se uglavnom mogli sažeti u najkraćem obliku:
   1. Da udruženje inicira aktivnosti zaštite planine Prenj sa posebnim fokusom na dolinu Tisovice, obzirom da se u posljednje vrijeme vrši prekomjerna sječa šume (endemske munike) i upražnjava krivolov;
   2. Da udruženje uporno nastavi sa aktivnostima uspostavljanja gradskog parka Vrtaljica iako su prethodne aktivnosti zaustavljene uslijed inertnosti općinskih službi koje su dio obaveza preuzele na sebe;
   3. Da udruženje nastavi sa kampanjom na zaštiti rijeke Neretve od izgradnje brana;
   4. Da udruženje svoje inicijative za rješavanjem određenih okolinskih problema pokuša rješavati direktno sa sjednicama Općinskog vijeća ili putem nekog od vijećnika;
   5. Da udruženje inicira uspostavljanje ekološke policije na nivou općine Konjic obzirom da redovna policija ne sankcioniše ekološke prekršaje;
   6. Da svi predlagači iznesenih zaključaka aktivno učestvuju u sprovođenju istih zajedno sa rukovodstvom udruženja;

Svi zaključci su usvojeni jednoglasno od strane prisutnih 67 članova Skupštine udruženja. Pored navedenih zaključaka Skupština se bavila i mogućim inicijativama za proglašavanjem parkova prirode na lokalitetima kanjona Rakitnice sa kanjonom Neretve i dolinom Tisovice na Prenju, a u cilju njihovog očuvanja u periodu do uspostavljanja planiranih nacionalnih parkova.